הצטרפות ל-EFPA חבר הנהלה


  רישיונות נוכחיים
  יעוץ השקעותיעוץ מסיעוץ פנסיוניתיווך נדלןסוכן/ת ביטוחעריכת דיןראיית חשבוןאחר

  אנא סמןי את 3 תחומי הפעילות העיקריים שלך
  ביטוח כלליביטוח פנסיוניבנקאות / נאמנותבריאותהשקעות אלטרנטיביותחינוךייעוץ מסיעוץ עיסקיכלכלת משפחהמיסוי בינלאומימיסוי פרישהממשלה / פיקוחמשאבי אנושנדלןניירות ערךעריכת דיןראיית חשבוןתאגיד / מנהלהתכנון פיננסי אישיתכנון פרישהאסטרטגיות פיננסיותייעוץ השקעותניהול תיקים
  :מבקש להרשם כמחזיק בתעודת הסמכה

  אני מצהיר ומתחייב בזה לכל האמור להלן:

  1. מובן לי היטב כי ההיתר להשתמש בסימנים המסחריים של EFP אסטרטג פיננסי מוסמך ו EFA – יועץ פיננסי מוסמך, ב- EFPA , הינו בתוקף לשנה אחת בלבד. ההסמכה לא מחודשת אוטומטית. על כן, בתום תקופה זאת, אם לא אחדש את הסמכתי יפוג תוקפה וכל זכות להשתמש בסימני הלוגו תבוטל. אני מצהיר ומתחייב בזה מראש כי בכל מקרה בו לא אעמוד בדרישות לחידוש הסמכתי, אפסיק את שימוש בסימני הלוגו באופן מיידי. אני מבין היטב כי בכוחה של EFPA לשלול כל זכות שעשויה להיות לי בנוגע לשימוש בסימני הלוגו שלה אם לא יישמר סטטוס ההסמכה הנוכחי שלי, לרבות תשלום דמי חבר.

  2. כי קראתי את "קוד האתיקה והאחריות המקצועית" ואת ה"כללים וההליכים המשמעתיים" והבנתי אותם היטב. מובן לי היטב כי הקוד האתי דורש ציות לכל כלל ומדיניות של EFPA בכל מסמך שנקבע ו/או שייקבע בעתיד, ואותו אני מתחייב לקרוא סמוך למועד פרסומו. אני מסכים להקפיד על הוראות כלל המסמכים הללו כפי שקיימות כעת וכפי שעשויות להשתנות מעת לעת בעתיד.

  3. אני מבין ומסכים בזה מראש כי תהיה ל- EFPA הזכות המוחלטת והבלתי מוגבלת לשלול כל זכויות העשויות להיות לי בנוגע לשימוש בסימני הלוגו של EFP אם הן מוצאות כי לא פעלתי בהתאם לאחד או יותר מכללי המדיניות שנקבעו לרבות, אך לא רק, ב"קוד האתיקה והאחריות המקצועית".

  4. בהתחשב בהסמכה הניתנת לי בזאת, אני נותן הסכמתי מראש כי, על EFPA ו/או EFPA ישראל ו/או המנהלים בה ו/או נושאי המשרות בה ו/או לעובדים בה ו/או לכל אחד אחר מטעמה, לא תחול כל חבות בגיני או בגין הפעולות בהן אנקוט ו/או המחדלים שלי, בכל היקף העסקה ו/או תפקיד רשמי, ובעיקר אך לא רק, כשהפעולות והמחדלים שלי כאמור יהוו התנהגות בלתי הולמת מכוונת ו/או רשלנות חמורה, והנני פוטר בזה מראש את EFPA וכל אדם אחר המזוהה עם EFPA לעיל מכל חבות בגין פעולות או מחדלים כאמור.

  5. הנני מסכים לקבל מהאיגוד האירופאי ו/או הישראלי דיוור למייל שציינתי לעיל כחלק מחברותי ב-EFPA. אני מודע לזכותי לבקש להפסיק לשלוח אליי דיוור כאמור בכל שלב בעתיד.

  6. הנני מצהיר כי קראתי בעיון והבנתי את כל הסעיפים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות שחרור מחבות, ואת הפרטים בסעיפים הקודמים של טופס זה. בנוסף, הנני מאשר כי דבריי (כולל הקבצים המצורפים) הם שלמים, אמיתיים ונמסרים מרצוני החופשי וכי לגבי נתון כלשהו, אם ישנו, שאין לי דרך לדעת בוודאות הרי כי ניתן למיטב ידעתי.

  האמור בהצהרה זאת בלשון זכר תכלול גם נקבה ולהפך ובלשון רבים תכלול גם את היחיד ולהפך.

  תנאים להסכמה (לא יהיה ניתן להתקדם ללא הסכמה)