קוד האתי של EFPA ישראל

להלן הקוד האתי של ה”EFPA” ישראל.

הערך הראשון- האינטרס של הלקוח בקדימות

המתכנן ישים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות. טובת הלקוחות תהיה הקו המנחה המוביל בכל החלטה הנוגעת לעבודת המתכנן. בכל מקום בו נוצרה התנגשות בין אינטרס זה לערך אחר, יגבר תמיד ערך זה.

הערך השני- כנות ויושרה

המתכנן ייתן את השירות ללקוח מתוך כנות מלאה לגבי הפרטים הנדרשים ויושרה מקצועית ואישית. יושרה, משמעה לפעול בהגינות וכנות בכל נושא מקצועי. אנשי המקצוע בתחום התכנון הפיננסי זוכים למעמד של אמון עם הלקוחות שלהם והמקור הראשון לזכייה באמון זה היא היושרה האישית. אין היושרה עומדת בסתירה להבדלים בחוות דעת מקצועיות בין מתכננים, אך יושר אישי לא יכול לחיות יחד עם ויתורים על ערכי מוסר או חוסר כנות.

הערך השלישי- שוויוניות ואובייקטיביות בשירות

המתכנן יעניק ללקוח את השירות בדרך הטובה ביותר שלאיל ידו ללא קשר למאפיין כלשהו של הלקוח. בבסיסו של ערך זה נמצאת התנהלות שהיא נטולת משוא פנים, זאת ללא שום תלות במגוון השירותים שמסופקים, מאפייניי הלקוח, או כל היבט אחר העלול לגרום להעדפת לקוח אחד על פני אחר.

הערך הרביעי- הגינות ושקיפות

המתכנן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו על הלקוח וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי. ליבת הציפיה של הלקוח בעבודה עם המתכנן היא היות המתכנן נאמן לאינטרס שלו. לכן, נדרש המתכנן לנהוג בשיקול דעת ולזהות כל ניגוד עניינים אפשרי. ניגוד עניינים הוא כל מצב בו האינטרס של המתכנן אינו עולה בקנה אחד עם זה של הלקוח. היה ונתגלה ניגוד עניינים כזה, יצהיר עליו המתכנן בפני הלקוח ויקבל את אישורו לגבי הדרך להתמודד עימו. למען הסר ספק, ציפייתו של המתכנן לשכר ורווח עבור השירות אינו מהווה ניגוד עניינים. זאת, כל עוד נעשה בשקיפות ובשיתוף.

הערך החמישי- מקצוענות

המתכנן יפעל באופן המשקף התנהגות מקצועית מושלמת. ערך המקצוענות דורש מהמתכנן לפעול באצילות ולהפגין כבוד ואדיבות ללקוחות, לאנשי המקצוע האחרים ולשותפים הנוספים בטיפול בלקוח ולפעול בהתאם לחוקים, תקנות ודרישות מקצועיות. מקצוענות דורשת מהמתכנן באופן אישי ויחד עם חבריו, להשביח ולתחזק את המעמד של תחום התכנון הפיננסי בעיני הציבור ובכך לשרת את האינטרס של הציבור בכללותו.

הערך השישי- כשירות

המתכנן יתחזק את יכולותיו, מיומנויותיו ואת הידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי שלא יחרוג מגבולות הידע שלו או יבצע פעולות שאינן בהיקף הרישוי שברשותו או בהיקף הסמכות שהוענקה לו. ערך הכשירות דורש מהמתכנן הפיננסי לוודא שברשותו רמת היכולות, הידע המקצועי והמיומנויות האישיות הנדרשות למתן שירותי תכנון. על המתכנן לתחזק ולעדכן כשירויות אלה היות וסביבת עבודתו מתעדכנת תדיר. כשירות כוללת גם את ההכרה העצמית של מגבלות המתכנן עצמו ומתי הוא נידרש להתייעץ או לפנות לאנשי מקצוע בתחומים ייחודיים. כשירות דורשת מאיש המקצוע להתחייב להיות בתהליך תמידי של למידה ושיפור מקצועי.

הערך השביעי- סודיות

המתכנן יגן על המידע שנמסר לו על ידי לקוחותיו ויעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורך מתן השירות. ערך הסודיות דורש מהמתכנן להגן על כל המידע של הלקוחות ולתחזק אותם באופן שמאפשר גישה למידע רק לאלו שמורשים לראות מידע זה. מערכת יחסים של אמון ובטחון עם הלקוח יכולה להבנות אך ורק על בסיס ההבנה שהמידע של הלקוח ישמר בסודיות וייחשף רק באופן המוגדר מראש עם הלקוח.

הערך השמיני – חריצות

המתכנן יספק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה. חריצות דורשת מהמתכנן הפיננסי להשלים מטלות מקצועיות בזמן סביר ובאופן יסודי ולבצע את עבודת התכנון לרבות הכנת התוכנית, פיקוח על אנליזה ומסירת מידע באופן שבו דואגים תמיד לטובת הלקוחות וברמה המקצועית המיטבית. ההחלטה שלנו לפעול לפי קוד אתי היא שלב קריטי במיתוג שלנו כמקצוע יציג שיעניק את הביטחון לכל לקוחותינו שאנו ראויים כאנשי מקצוע לטפל בהם ולעזור להם באתגר הגדול של האנושות לעזור לאנשים להגשים יעדי חיים ולחיות את החיים בכבוד שהם מאחלים לעצמם.