סטנדרטים מקצועיים

כללי העבודה הבסיסיים לתכנון פיננסי של EFPA

ארגון EFPA מגדיר כללי עבודה אשר:

  • מגדירים את רמת המקצועיות המצופה ממתכנן פיננסי, כאשר הוא מכין תכנון פיננסי עבור לקוח.
  • מבססים נורמות לעבודה מקצועית ומאפשרים עקביות בעבודתם של המתכננים הפיננסיים.
  • מבהירים את התפקידים ותחומי האחריות של המתכננים הפיננסיים ושל לקוחותיהם, במסגרת התקשרויות לצורך תכנון פיננסי,
  • ומעלים  את ערכו של תהליך התכנון הפיננסי.

תכנון פיננסי הוא תהליך של פיתוח אסטרטגיות, שמטרתו לסייע ללקוחות לנהל את ענייניהם הכספיים, באופן שיגרום להם להשיג את מטרותיהם בחיים. תהליך התכנון הפיננסי כרוך בסקירת כל ההיבטים הרלבנטיים למצבו של הלקוח, באמצעות קשת רחבה של פעולות לתכנון פיננסי, כולל את יחסי הגומלין בין יעדים, שלעתים קרובות סותרים זה את זה. כללי העבודה הבסיסיים של EFPA לתכנון פיננסי, מבססים את הרמה המקצועית הסבירה המצופה ממתכנן פיננסי, במסגרת התקשרות לצורך תכנון פיננסי, בלי קשר לסוג ההתמחות, למסגרת, למיקום או לשיטת הפיצוי. הארגון מצפה  שלקוחות של מתכננים פיננסיים יוכלו ליהנות ממערכת מקובלת גלובלית של כללי עבודה בסיסיים למתכננים פיננסיים.

ארגון EFPA מכיל את כללי העבודה הבסיסיים בכללי העבודה הגלובאליים, הנדרשים לקבלת הסמכה של ה- EFP®. על מנת להבטיח שהחובות הללו מובנות, חברי  EFPA משלבים תכנים העוסקים בכללי העבודה הבסיסיים וביישומם, בתנאים המקומיים לקבלת הסמכה של EFP®. חברי  EFPA מיישמים ואוכפים את כללי העבודה הבסיסיים של EFPA במדינותיהם השונות.

מבנה כללי העבודה הבסיסיים

כל אחד מכללי העבודה הבסיסיים הוא הוראה, שמתייחסת ליסוד מסוים בתהליך התכנון הפיננסי. לאחר ההוראה מוצג הסבר לגבי כוונתו של כלל העבודה. ההסבר מספק הדרכה בנוגע לפרשנות וליישום של כלל העבודה הבסיסי (על בסיס הגיון סביר). מטרתו של ההסבר אינה לייסד כלל עבודה בסיסי או חובה מקצועית, מעבר למפורט בכלל העבודה הבסיסי עצמו.

כללי העבודה הבסיסיים אינם מתיימרים להיות תיאור מדויק של השירותים שיש לספק ללקוח, או הנחיות בסגנון שלב אחר שלב לגבי הדרך בה יש לספק שירות כלשהו. תהליך התכנון הפיננסי הוא תהליך מגוון. ניתן לשלב תפקידים שונים ו/או לבחון אותם מחדש, על סמך מערכת היחסים המתקיימת בין המתכנן הפיננסי והלקוח.

ישימות כללי העבודה הבסיסיים

בבואו לקבוע אסטרטגיות ולתת המלצות, המתכנן הפיננסי צריך תמיד לקחת בחשבון את כל ההיבטים הקשורים למצבו הכלכלי של הלקוח. עליו לנהוג לפי כללי העבודה הבסיסיים הללו, כל עוד ניתן ליישם אותם במצב הנתון. לפחות חלק מכללי העבודה הבסיסיים הללו, ניתן ליישם בתהליכים של תכנון פיננסי כולל וגם במקרים בהם המתכנן הפיננסי מספק שירותים, שמשקפים רק את אחד היסודות של תכנון פיננסי (דהיינו ניהול פיננסי, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה ותכנון עזבונות).

 

הכלל הראשון עוסק בביסוס והגדרה של מערכת היחסים עם הלקוח. כלל זה מתאים בכל מצב בו מתכנן פיננסי מספק ללקוח תכנון פיננסי, או מרכיבים של תכנון פיננסי. מטרתו ליצור ציפיות ברורות והולמות מצד הלקוח ומצד המתכנן הפיננסי. את כללים 2 עד 6 ניתן ליישם כל עוד הם רלבנטיים להסכם ההתקשרות לצורך תכנון פיננסי (היקף מסמך ההתקשרות יכתיב את ישימות הכללים הבסיסיים).

      •  
כלל(י) עבודה בסיסיים קשורים (ים)

תהליך תכנון פיננסי

 

  

1.1: למסור ללקוח מידע בנוגע לתכנון פיננסי ובנוגע ליכולות של המתכנן הפיננסי.

1.2: לקבוע אם המתכנן הפיננסי יכול לספק את צרכי הלקוח.

1.3: להגדיר את היקף ההתקשרות.

1. לבסס ולהגדיר את מערכת היחסים עם הלקוח.

 

  

2.1: להגדיר את היעדים, הצרכים וסדרי העדיפויות האישיים והכלכליים של הלקוח.

2.2: לאסוף מידע כמותי ומסמכים.

2.3: לאסוף מידע איכותי.

2. לאסוף  מידע לגבי הלקוח.

 

  

3.1 לנתח את המידע של הלקוח.

3.2: להעריך את היעדים, הצרכים וסדרי העדיפויות של הלקוח.

3. לנתח ולהעריך את מצבו הכלכלי של הלקוח.
  

4.1: לזהות ולהעריך אסטרטגיות לתכנון פיננסי.

4.2: לפתח את ההמלצות לתכנון פיננסי.

4.3: להציג את ההמלצות לתכנון פיננסי בפני הלקוח.

4. לפתח המלצות לתכנון פיננסי ולהציגן בפני הלקוח.

 

  

5.1: להגיע להסכמה בנוגע לתחומי אחריות בתהליך היישום.

5.2: לזהות ולהציג מוצר(ים) ושירות(ים) שישרתו את תהליך היישום.

5. ליישם את ההמלצות לתכנון פיננסי שניתנו ללקוח.

 

  

6.1 להגיע להסכמה בנוגע לתחומי אחריות ותנאים, לצורך בחינה מחודשת של מצבו של הלקוח.

6.2: לבחון ולהעריך מחדש את מצבו של הלקוח.

6. לערוך בחינה מחודשת של מצבו של הלקוח