תקנון מצוי של העמותה

סימן א’: חברות
קבלת חברים
) .1א( מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
)ב( אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
“אני )שם, מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותה )שם העמותה.( מטרות העמותה
ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת
החלטות האסיפה הכללית של העמותה.”
)ג( ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב
הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
זכויות וחובות של חבר
) .2א( חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל
הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.
)ב( חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
)ג( הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על
החברים.
)ד( פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר
ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
פקיעת חברות
) .3א( החברות בעמותה פוקעת –
) (1במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
) (2בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
) (3בהוצאתו מן העמותה.
)ב( האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה
מאחד הטעמים הבאים:
) (1החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
) (2החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
) (3החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
) (4החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
)ג( לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות
נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה )ב)( (2) ,(1או
) (3אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.מתן הודעות לחבר
.4הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד
או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה
את מענו הרשום בפנקס החברים.
סימן ב’: האסיפה הכללית
זמן ומקום
.5יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
הזמנה
.6אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין
יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
תפקידים של אסיפה כללית רגילה
.7אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת,
תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת
הבקורת.
מנין
) .8א( אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין
זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת
מספר הנוכחים.
)ב( לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית,
ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו
יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
יושב ראש ומזכיר
.9אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
החלטות
.10החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולתאם החוק או תקנון
זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי ראש האסיפה להכריע.
פרוטוקול
.11מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.סימן ג’: הועד
מספר החברים
.12מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.
תקופת הכהונה
) .13א( הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר
הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
)ב( חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד
יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
השלמת הועד
) .14א( נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של
העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים
או הנותר להמשיך לפעול כועד.
)ב( חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר
העמותה למלא מקומות עד שישוב למלא תפקידיו.
ישיבות הועד
.15הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך
ניהולן.
החלטות
.16החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה
ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
פרוטוקול
.17הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
זכות הייצוג
.18הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים
שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
סימן ד’: ועדת הבקורת
תחולת הוראות
.19הוראות תקנות 12עד 17יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.סימן ה’: סניפים
הקמת סניפים וארגונם
.20העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת
סדרי ניהול עניניהם.
סימן ו’: נכסים לאחר פירוק
העברת נכסים עודפים
.21פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה
אחרת בעלת מטרות דומות.
תוספת לתקנון:
הצבעה: אימוץ התקנון המצוי של רשם העמותות ותוספת בת שלושה סעיפים:
.1לא יינתנו מכספי העמותה הלוואות לשכירים, חברים וחברי הוועד המנהל
.2נסיעות לחו”ל יהיו ברוטציה בין חברי הוועד המנהל, חברים פעילים למעלה משנה וחברי
הצוות השכיר.
.3החלטות ועד תתקבלנה בקונצנזוס. אם לא יהיה קונצנזוס תעבור ההחלטה למועד
הישיבה הבאה ואז ההחלטה תתקבל ברוב קולות.
החלטה: בעד פה אחד.